首页汉语字典著字的解释
著

拼音 zhù zhuó zhe 注音ㄓㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ˙ㄓㄜ
部首艹部 总笔画11画 结构上下
五笔AFTJ 五行 统一码8457
笔顺一丨丨一丨一ノ丨フ一一
名称横、竖、竖、横、竖、横、撇、竖、横折、横、横

基本解释

基本字义

zhù(ㄓㄨˋ)

⒈  显明,显出:著名。著称。显著。昭著。卓著。

⒉  写文章,写书:著述。编著。著书立说。

⒊  写作出来的书或文章:名著。巨著。遗著。译著。著作。

⒋  古同“贮”,居积。

其他字义

zhuó(ㄓㄨㄛˊ)

⒈  附着,穿着。同“着(zhuó)”。

其他字义

zhe(˙ㄓㄜ)

⒈  助词。表示动作、状态的持续。同“着(zhe)”。

异体字

  • ?
  • ?
  • 著

汉英互译

write、book、marked、outstanding、prove、show、work

造字法

形声:从艹、者声

English

manifest; (Cant.) to wear


※ 著的意思、基本解释,著是什么意思由组词百科网在线字典查字提供。

详细解释

基本词义

zhù

〈形〉

(1) (形声。从艸,者声。“艸”长在地面上,表示显露。本义:明显,显著;突出) 同本义 [marked;remarkable]

著,明也。——《小尔雅》

名著而男女有别。——《礼记·大传》

著不息者,天也。——《礼记·乐记》

宋人有酤酒者,升概甚平,遇客甚谨,为酒甚美,县帜甚高著。——《韩非子·外储说右上》

王氏门强,汝兄弟尚幼,不欲使此声著。——《世说新语·仇隙》

此臣素著狂直于也。——《汉书·朱云传》

(2) 又如:著海内(天下著名);昭著(明显);卓著(突出的好);著姓(有显著名声的家族;使姓氏显著);著号(著名;著称)

词性变化

zhù

〈动〉

(1) 显现;显扬 [show]

其不善而著其善。——《礼记·大学》

诚则形,形则著。——《礼记·中庸》

而日月之名久著于天地。——《韩非子·功名》

病郑也。著 郑伯之罪也。——《谷梁传·僖公六年》

信义著于四海。——《三国志·诸葛亮传》

以著其洁。——唐· 柳宗元《柳河东集》

最著者二。——清· 侯方域《壮悔堂文集》

(2) 又

华林部独著。

(3) 又如:颇著成效;著白(明白);著相(佛教语。有意识地表现出来的形象状态)

(4) 写作;撰述,用文字显明地表述 [write]

始知文章合为时而著,歌诗合为事而作。——白居易《与元九书》

仆诚已著此书。——汉· 司马迁《报任安书》

著《灵宪》。——《后汉书·张衡传》

著书之日。——唐· 柳宗元《柳河东集》

携所著书。——清· 梁启超《谭嗣同传》

著之于所进呈书之中。——清· 梁启超《谭嗣同传》

(5) 又如:著作郎(主管天下文章、著作的官吏);著作人(古人称为著作者。指书籍的作者);编著(参考利用已有的资料写成书)

(6) 画图 [draw the pictures]

尧、 舜所以昌, 桀、 纣所以亡,皆著于堂。——《淮南子》

(7) 明了 [understand]

彼知丘之著于己也。——《庄子》

(8) 登记,记载 [register;record]

荆州非少人也,而著籍者寡。——《论游户自实》

(9) 又如:著令(书面写定的规章制度);著名(写上名字或名称);著籍(记姓名于宫门的门籍;记名于某学者门下为弟子;登记在户籍上)

(10) 标出 [put a mark on]

书其贾数而著其物,若今时题署物。——《周礼》

(11) 建立;引申为成就 [found]

故先王著其教焉。——《礼记》

(12) 又如:著庸(立功);著称(命名。给予名称)

zhù

〈名〉

(1) 作品 [work]。如:名著(有价值的出名著作);原著(著作的原本);论著(带有研究性的著作);新著

(2) 土著 。指定居不迁的人 [native;original inhabitants]

流民占著者五万余口。——《后汉书》

(3) 另见 zhāo;zháo;zhe;zhuó

康熙字典

著【申集上】【艸部】 康熙筆画:15画,部外筆画:9画

《集韻》《韻會》《正韻》?陟慮切,音箸。《博雅》明也。《中庸》形則著。《晏子·諫上篇》君之德著而彰。

《管子·立政篇》十二月一著。《註》著,標著也,使傰曹署著其名。《周禮·典婦功註》書其賈而著其物。

《前漢·景帝紀》廷尉與丞相更議著令。《註》著音著作之著。《晉書·職官志》魏太和中,詔置著作郞,於此始有其官。

《小爾雅》思也。

與貯通。《家語》子貢廢著鬻財於曹、魯之閒。《註》著,居也。

《詩·齊風》俟我于著乎而。《傳》門屏之閒曰著。

《左傳·昭十二年》若不廢君命則固有著矣。《註》著,位次也。《前漢·五行志》朝內列位有定處,所謂表著也。

《廣韻》直餘切,音除。《爾雅·釋天》太歲在戊曰著雍。《韻會》表著之著亦音除。

《羣經音辨》藥草也。《爾雅·釋草》味。荎著。《註》音儲。

《類篇》陟略切,音芍。被服也。《晉書·宣帝紀》關中多蒺䔧,帝使軍士二千人著軟材平底木屐前行。

《儀禮·士喪禮》幎目用緇,方尺二寸,䞓裏著組繫。《註》著,充之以絮也。《韓詩外傳》士褐衣縕著,未甞完也。

《集韻》直略切,音擆。《吳越春秋》從隂收著,望陽出糶。《註》著。置也。

《類篇》附也。《前漢·贾誼傳》黑子之著面。

《禮·明堂位》著,殷尊也。《註》著地無足。

《前漢·張騫傳》身毒國在大夏東南,其俗土著。《師古註》土著,謂有城郭常居,不隨畜牧移徙。《後漢·李忠傳》流民占著者五萬餘口。《直音》俗作着。

说文解字

说文解字

箸【卷五】【竹部】

飯攲也。从竹者聲。陟慮切。又,遟倨切

说文解字注

(箸)飯㩻也。㩻各本作攲。支部攲、持去也。危部㩻、䧢也。㩻者傾側意。箸必傾側用之。故曰飯㩻。宗廟宥座之器曰攲器。古亦當作㩻器也。箸、曲禮謂之梜。假借爲箸落、爲箸明。古無去入之別。字亦不从艸也。从竹。者聲。陟慮切。又遟倨切。五部。